Nakon što je dišni put osiguran, endotrahealni tubus stabiliziran, započinje postintubacijska skrb o pacijentu. Skrb uključuje trajni nadzor i monitoring vitalnih parametara, opskrbu pacijenta lijekovima za održavanje stanja svijesti i neuromuskularne blokade i mehaničku ventilaciju.

Za vrijeme postupka i transporta u bolničku ustanovu pacijent je pod stalnim nadzorom, te se prema potrebi provodi odgovarajući postupak. U trajni nadzor pacijenta uključeno je stanje svijesti, disanje, EKG monitoring, puls, NIBP (neinvazivno mjerenje krvnog tlaka), SpO2 (saturacija arterijske krvi), EtCO2 (izdahnuti ugljični dioksid).

Tijekom transporta za održavanje svijesti i neuromuskularne blokade daju se sedativi i relaksansi s dužim djelovanjem prema potrebi a koji se već ranije pripremljeni.

Nakon uspješne intubacije, pacijenta spajamo na mehanički ventilator i ventiliramo prema parametrima ventilacije koje je zadao liječnik.

S obzirom da je pacijent sediran i relaksiran te nema nikakvih pokušaja spontanih udisaja, modalitet koji koristimo u ventilaciji pacijenta je kontrolirana mandatorna ventilacija. Kod volumno kontrolirane ventilacije (VC CMV) isporučujemo pacijentu zadani dišni volumen, zadanom frekvencijom. Udisaj završava kada se isporuči zadana količina (udisajni volumen, eng. tidal volumen) smjese zraka i kisika (6-8 ml/kg tjelesne težine pacijenta).

Kod ovog načina ventilacije postoje mehanizmi koji sprječavaju ozljede pluća uslijed mehaničke ventilacije. Preveliki isporučeni volumen može izazvati volutraumu a preveliki tlak može dovesti do barotraume.

Udisaj je dostignut zadanim volumenom, cikliran volumenom i vremenom, a također podešava se i gornja granica tlaka u dišnom putu (volumno kontrolirana ventilacija).

Tlačna kontrolirana ventilacija određene je tlakom i trajanjem udaha. Udisajna smjesa plinova isporučuje se u pluća pod stalnim tlakom. Protok nije uvijek isti već je veći na početku a na kraju se postepeno smanjuje ovisno o punjenju pluća plinom, porastu otpora i dišnom putu i popustljivosti pluća.

Transport pacijenta u bolničku ustanovu mora se najaviti hitnom prijemu s predviđenim vremenom dolaska, te potrebnom opremom i ljudskim resursima kako bi pacijent mogao odmah dobiti očekivanu medicinsku skrb.