Mehanička ventilacija (MV) je primjena mehaničkog stroja radi djelomične potpore ili potpune zamjene ventilacije pacijenta. Kako je definicija respiracije izmjena plinova u plućima, a ventilacije izmjena plinske smjese u pluća i iz pluća jasno je da u terminologiji...