ekgElektrokardiografija je snimanje srčanog ritma, a grafički prikaz zove se elektrokardigram (EKG). Monitori na ekranu prikazuju srčanu aktivnost u realnom vremenu a signal se dobiva preko samoljepljivih elektro-provodljivih elektroda. Većina monitora (na terenu se u tu svrhu koriste defibrilatori koji imaju mogućnost trajnog EKG monitoring se postavlja na pacijenta kako bi se pravovremeno moglo reagirati ovisno o situaciji.

poloaj elektrodaElektrode treba priključiti iznad kosti (bolje nego iznad mišića) kako bi smanjili artefakte u prikazu srčanog ritma. Uobičajena mjesta postavljanja elektroda prikazana su na slici, a koža mora biti pripremljena kako se elektrode ne bi odljepljivale prilikom prikaza ritma. Ovakav način monitoriranja prikazuje standardne odvode (I,II,III odvod). Monitoring se prati najčešće u drugom odvodu.

POSTUPAK:

  • Prilikom postavljanja monitoringa i općenito trajnog nadzora, koristite osobna zaštitna sredstva.
  • Pripremite kožu pacijenta, mora biti suha, ne mokra ili masna.
  • Objasnite postupak ako je pacijent pri svijesti.
  • Postavite elektrode na predviđena mjesta, gledajte da to bude iznad kostiju.
  • Monitoring najčešće postavite u drugi odvod (najbolji prikaz amplituda P vala i QRS kompleksa)
  • Promjene ritma evidentirajte ispisom.