Temeljni hitni medicinski postupci

Smjernice za rad IHMS

Hrvatski indeks prijema hitnog poziva

Vještine prve pomoći za žurne službe

Priručnik za vozače hitne medicinske službe

Smjernice u slučaju nesreća s kemikalijama

Medicinsko prijavno dojavna jedinica

Trijaža u odjelu hitne medicine